Razvojni Plan Škole
Urednik   
Utorak, 04 April 2017

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

TUZLANSKI KANTON

GRAD TUZLA

JU MJEŠOVITA SREDNJA ŠKOLA TUZLA

 

 

 

 

 

RAZVOJNI  PLAN  ŠKOLE

2016/2017. – 2018/2019. godine

 

Tuzla, februar 2017.

 

 

 

 

 

SADRŽAJ:

 

 

1.    Opći podaci o JU Mješovita srednja škola Tuzla

1.1. Lična karta škole

1.2. Organizacija nastave (odgojno - obrazovni rad)

1.3. Opremljenost škole (raspoloživi prostor, dnevna organizacija nastave, tehnička opremljenost škole)

1.4. Podaci o učenicima

 

2.    Zajednica u kojoj škola djeluje

 

3. Analiza trenutnog stanja u školi

 

3.1. Jake i slabe strane škole, resursi škole, lokalna zajednica (mogućnosti i potencijalni rizici)

3.2. Vizija

3.3. Misija

 

          4. PLAN AKTIVNOSTI ZA RAZVOJ ŠKOLE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.                 OPŠTI PODACI O JU MJEŠOVITA SREDNJA ŠKOLA TUZLA

 

1.1.         LIČNA KARTA ŠKOLE

Naziv škole

Mješovita srednja škola

Adresa

Bosne Srebrene 8, Tuzla

Rješenje o osnivanju

229-1/99 od 12.5.1999.

Direktor

Izeta Ikanović

Sekretar

Aida Dautović

Pedagog

Amra Bešlagić

Defektolog

Mirna Torbarac

Telefon/fax

035 282 548

Web-site

www.jumsstuzla.com.ba

e-mail

Ova email adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili Javascript

Broj uposlenih

Nastavno osoblje

38

Nenastavno osoblje

7

Broj učenika

342

Broj odjeljenja

16

Smjene

Prva smjena     od 7.30 – 13.30

Druga smjena od 13.30 – 18.40

 

STRUKTURA I STRUČNA ZASTUPLJENOST NASTAVNIKA, STRUČNIH SARADNIKA I RUKOVODNOG OSOBLJA

Radno mjesto

 

NK

PK

KV

VKV

SSS

VšS

VSS

Str.

Nestr.

Svega

Direktor

-

-

-

-

-

-

1

1

-

1

Pedagog

-

-

-

-

-

-

1

1

-

1

Defektolog

-

-

-

-

-

-

1

1

 

1

Koordinator pr.nastave

-

-

-

-

-

-

1

1

-

1

Nastavnik prakt.nast.

-

-

-

2

-

1

1

4

-

4

Nastavnik teoret.nast.

-

-

-

-

-

-

30

29

1

30

Bibliotekar

-

-

-

-

-

-

1

1

-

1

Sekretar

-

-

-

-

-

-

1

1

-

1

Referent za fin. i admin. poslove

-

-

-

-

1

-

-

1

-

1

Kućni majstor

-

-

1

-

-

-

-

1

-

1

Ostali radnici

2

-

1

-

-

-

-

3

 

3

Ukupno zaposlenih

2

-

2

2

1

1

37

45

1

45

Vanjski saradnici

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 2. ORGANIZACIJA NASTAVE

 

Mješovita srednja škola Tuzla u svom sastavu ima tehničku i stručnu školu.

U tehničkoj školi obrazujemo sljedeće profile:

-         Tekstilni tehničar – dizajner odjeće

-         Veterinarski tehničar

-         Kozmetički tehničar

U stručnoj školi obrazujemo za profil:

-         Frizer

-         Obućar

 

Odgojno-obrazovni rad

 

Sva zanimanja i stručna zvanja u našoj školi obrazuju se po EU VET programu pa se samim tim se i nastavnici pripremaju u skladu sa pomenutim programom. Na početku školske godine, nastavnici su obavezni uraditi Godišnji  program rada za predmet koji predaju direktoru škole, a za svaki mjesec uraditi mjesečno planiranje. Takođe, nastavnici su dužni pisati pripreme za svaki čas te uredno voditi pedagošku dokumentaciju. Nastavnici koji predaju praksu, uredno vode dnevnik praktične nastave.

Budući da se u školi decenijama obrazuju učenici sa posebnim potrebama, inkluzivni programi, kao i individualizirani programi postoje za svaki predmet, a u radu im pomažu prvenstveno defektolog i pedagog škole.

 

 DOPUNSKA NASTAVA

 

Dopunska nastava se organizuje za učenike koji imaju manje mogućnosti ili sposobnosti savladavanja nastavnog gradiva u toku redovne nastave. Ove školske godine planirana je dopunska nastava iz matematike i hemije, a ukoliko se ukaže prilika, škola će obezbjediti dopunsku nastavu i iz drugih predmeta. Nastava će se realizovati po utvrđenom rasporedu. Za program i realizaciju nastave, zadužen je direktor škole.

 

 DODATNA NASTAVA

 

Dodatna nastava namijenjena je naprednim učenicima, koji pokazuju veći interes za pojedina predmetna područja, učenicima koji žele proširiti i produbiti znanja. Ove školske godine planirana je dodatna nastava iz hemije,njemačkog jezika,engleskog jezika,fizike i genetike. Nadareni učenici naše škole će biti uključeni u rad sekcija u okviru kojih je urađen program rada. Tako će moći iskazati svoju kreativnost i pripremiti se za sve vrste takmičenja.

 

IZBORNA NASTAVA

 

Izborna nastava se u našoj školi organizuje u četvrtim razredima tehničkog usmjerenja. Budući da ove školske godine imamo samo jedno tehničko usmjerenje i to Veterinarski tehničar, učenici imaju izbornu nastavu iz predmeta Pčelarstvo i Ribarstvo.

 

1.3.         OPREMLJENOST ŠKOLE

 

RASPOLOŽIVI PROSTOR

Mješovita srednja škola u Tuzli smještena je u ul. Bosne Srebrene br. 8. u zgradi Hemijske škole. Raspolažemo sa 1200 m2 prostora. Dvorište je zajedničko sa Hemijskom školom i ima 2600  m2.

Teoretska nastava se izvodi na II spratu u 8 učionica. Od  toga su 3 kabineta, i to:

- kabinet informatike

- kabinet hemije

- kabinet biologije.

Praktična nastava se izvodi u 3 radionice:

- frizerski salon (nalazi se u suterenu)

- krojački salon (nalazi se u prizemlju)

- kozmetički salon (nalazi se na drugom spratu)

Pored ovog prostora tu je još kancelarija direktora, kancelarija sekretara škole, zbornica (dijelimo je sa Hemijskom školom), biblioteka (dijelimo prostor sa Hemijskom školom) i arhiva (dijelimo prostor sa Hemijskom školom).

Škola nema fiskulturnu salu. Kada to vremenski uslovi dozvoljavaju, nastava tjelesnog odgoja se izvodi na školskom poligonu čija je asfaltna podloga jako oštećena.

DNEVNA ORGANIZACIJA NASTAVE

Nastava se izvodi u dvije smjene. Dopunska nastava i sekcije održavaju se u drugoj smjeni nakon redovne nastave.

Asfaltna podloga i ograda školskog dvorišta su dotrajali. Škola nije u mogućnosti izvršiti sanaciju.

Školska biblioteka raspolaže sa 13 173 naslova što donekle zadovoljava potrebe škole. Posjedujemo bibliotečki program i kompjuter koji je priključen na internet mrežu.

Škola će u 2016/17. godini prema svojim mogućnostima, iz vlastitih sredstava, izdvojiti određenu sumu novca za nabavku novih knjiga.

Zgrada ima posebnu prostoriju za fotokopiranje.

Premali je broj sanitarnih čvorova u odnosu na broj učenika, a električne i vodovodne instalacije su dotrajale.

 

Objekat škole je funkcionalan i zadovoljava osnovne potrebe neophodne za realizaciju pojedinih sadržaja predviđenih nastavnim planom i programom po predmetima.

Iako su školske radionice namještene, potrebno ih je opremiti novim namještajem te sanirati WC-e, podne obloge, prozore, krov i fasadu.

 

TEHNIČKA OPREMLJENOST ŠKOLE

Od 1998. godine škola je uključena, kao pilot škola, u PHARE program, te je u okviru tog projekta ostvarila brojne donacije Evropske unije. Od 2001. godine, škola je Obuhvaćena EU VET programima, koji su takođe podrazumijevali tehničku podršku školi, s ciljem unaprijeđenja nastavnog procesa.

 

Redni broj

 

Naziv

Potreban minimum

 

Posjeduje

 

Napomena

1.

Računar (u nastavi)

20

20

Svi računari su stariji i više puta servisirani

2.

Grafoskop

9

9

 

3.

Kopir aparat

4

4

 

4.

TV aparat

2

2

 

5.

DVD

1

1

 

6.

Video - top

2

2

 

7.

Kamera

1

-

Postojeća kamera niije u funkciji

8.

Fotoaparat

1

-

 

9.

Projektor sa opremom

2

2

 

10.

Laptop

2

2

 

11.

CD player

1

1

 

12.

Lab. posuđe za hemiju

1

1

Oprema nije komletna, dio nije u funkciji

13.

Komplet – biologija

1

1

 

14.

Štampač

2

1

 

15.

Skener

1

1

 

16.

Komplet opreme za TZO

2

-

 

17.

Mašine za šivenje

12

12

 

18.

Kostur ovce

1

1

 

19.

Oprema za frizerski salon

1

1

Oprema je dotrajala

 

1.4.         PODACI O UČENICIMA

 

R.B.

Stručno zvanje

I razred

II razred

III razred

IV razred

S v e g a

Odj.

Uč.

Odj.

Uč.

Odj.

Uč.

Odj.

Uč.

Odj.

Uč.

1.

Veterinarski tehničar

1

21

1

24

1

20

1

20

4

85

2.

Tekstilni tehničar

1

15

1

20

/

/

/

/

2

35

3.

Kozmetički tehničar

1

22

1

23

1

22

/

/

3

67

4.

Frizer

2

53

2

48

2

48

/

/

6

149

5.

Obućar

1

14

/

/

/

/

/

/

1

14

Ukupno:

6

125

5

115

4

90

1

20

16

350

 

 

Škola

Odj.

I razred

II razred

III razred

IV razred

m

ž

ukupno

m

ž

ukupno

m

ž

UK

m

ž

ukupno

Tehnička

9

11

47

58

16

51

67

14

28

42

9

11

20

Stručna

7

14

53

67

6

42

48

6

42

48

/

/

/

Ukupno:

16

25

100

125

22

93

115

20

70

90

9

11

20

 

      PORODIČNE I SOCIJALNE PRILIKE UČENIKA

Oblast

Broj učenika

 

I razred

II razred

III razred

IV razred

Svega

PORODICA

Bez oba roditelja

2

/

/

1

3

Bez majke

4

1

/

/

5

Bez oca

8

7

6

1

22

Razvedeni

15

13

8

2

38

Živi sa starateljem

3

4

3

/

10

Oba rodit.zaposl.

24

26

14

8

72

Oba rod.nezap.

33

13

10

/

56

Otac ne radi

8

10

5

2

25

Majka ne radi

56

41

37

6

140

VRSTA OMETENOSTI

Ment.retard.

/

/

/

/

/

Mental.insufic.

/

/

/

/

/

Otež.usv.gradiva

1

2

2

/

5

Fizička ošteć.

1

/

/

/

1

Kombin.smetnje

/

/

/

/

/

Oštećenje sluha

/

1

1

/

2

DOLAZAK U ŠKOLU

Pješice preko 3 km

8

5

3

/

16

Autobusom

100

85

79

12

276

Učenici prognanici

5

2

/

/

7

Učenici povratnici

1

/

/

/

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.        ZAJEDNICA U KOJOJ ŠKOLA DJELUJE

 

U gradu Tuzla živi preko 120 000 stanovnika, te je jedan od mnogoljudnijih gradova u BiH.

Obuhvaćenost djece obrazovanjem je na dobrom nivou.

U realizaciji razvojnog plana želimo iskoristiti sve raspoložive resurse, kako naše unutrašnje, tako i vanjske.

Kada su u pitanju unutrašnji resursi onda mislimo na: stručnost nastavnika koja će se iskoristiti u radu s učenicima i roditeljima za planiranje aktivnosti, izrade programa rada, monitoring i evaluaciju plana i sl. Osim toga, resurs predstavlja i sam prostor škole, dvorište i nastavna sredstva (postojeća, a planiramo i nova ulaganja u materijal za rad s učenicima). Pored vlastitih sredstava računamo i na uključenost lokalne zajednice (naših partnera u realizaciji nastavnog procesa) koja uveliko može pomoći prilikom realizacije plana ne samo kada su financije u pitanju nego i stručnost njihovog kadra te koordinacija između škole i drugih značajnih ustanova našeg grada.

Veoma je bitna koordinacija i saradnja svih institucija (Centar za socijalni rad, Dom za djecu bez roditeljskog staranja, ...) u domenu njihovog rada bez obzira na nadležnosti.

Od lokalnih medija očekujemo pomoć u promovisanju rada naše ustanove kako bismo postigli zadane ciljeve. To promovisanje ćemo ostvariti kroz javne aktivnosti učenika, posjete, radio emisije, intervjue i dr.

Planiramo sarađivati i s nevladinim organizacijama, različitim udruženjima, privatnim poduzetnicima, s posebnih naglaskom na Vijeće učenika koje je senzibilizirano za potrebe i probleme naših učenika.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALIZA  TRENUTNOG  STANJA (PROCJENA POTREBA)

 

Opšti cilj plana razvoja škole jeste stvoriti humano i otvoreno okruženje koje će doprinijeti razvoju kvalitetnog srednjoškolskog obrazovanja za učenike, roditelje, uposlenike i lokalnu zajednicu s naglaskom na jačanje inkluzivne prakse.

Prvi korak bio je provesti metodologiju “Indeks Inkluzivnosti”, kao osnovno sredstvo

samoprocjene rada u partnerstvu s OSCE-om u BiH i suradnji s Pedagoškim zavodom Tuzlanskog kantona.

Sveobuhvatni ciljevi projekta su stvaranje okruženja u kojem svi sudionici imaju

mogućnost optimalno razviti svoja znanja i vještine, za što je prije svega bilo potrebno formirati školski inkluzivni tim koji je oformljen u decembru školske 2016./2017. godine. Tim je odgovoran za implementaciju istraživanja i kreiranja školskog razvojnog plana. Članovi tima su: Amra Bešlagić, Mirna Torbarac, Adila Hasanbegović, Zineta Granić, Tamara Zakomac, Amra Mustačević i Larisa Sufi iz rada nastavnika, Smajlović Demirel iz reda učenika.

Cilj rada inkluzivnog tima bio je upoznavanje, prikupljanje, snimanje, evaluacija i kreiranje razvojnog plana za primjenu Indeksa inkluzivnosti u Mješovitoj srednjoj školi Tuzla.

Tokom decembra 2016. godine tim je upoznao i informirao učenike, roditelje, osoblje školske uprave, nastavnike i nenastavno osoblje škole o Indeksu inkluzivnosti kao savremenom obrazovnom i razvojnom strategijom, te s načinom provođenja ove metodologije, odnosno fazama kreiranja razvojnog plana.

Provedeno je anketiranje na reprezentativnom uzorku, a na osnovu rezultata

provedene ankete identificirani su prioriteti i potrebe prema kojima se mogu usmjeravati aktivnosti za naredne tri godine.

 

Školsko razvojno planiranje je proces kojim se kontinuirano prati, analizira i procjenjuje uspješnost sveukupnog rada kako bi se trajno unaprijedila kvaliteta i stvorila poticajno radno okruženje.

 

Analizom trenutnog stanja utvrđena je trenutna situacija u školi, njene snage i slabosti.

U ovome radu prikazani su rezultati analize provedenog anketiranja i razvojni plano s definisanim prioritetnim područjima škole, razvojnim ciljevima koji iz njih proizlaze i metodama i načinom rada.

 

 

SWOT ANALIZA

 

Članovi školskog inkluzivnog tima , analizom upitnika došli su do sljedećih prioriteta:

 

1.     Prezentovati školu na najbolji mogući način, kako bi uticali na izmjenu postojećeg imidža u lokalnoj zajednici (osmisliti prezentaciju škole, redovno objavljivati pozitivne primjere iz prakse, ostvariti i održavati dobre veze sa predstavnicima lokalne zajednice, roditeljima učenika, drugih osnovnih i srednjih škola)

2.     Poboljšati saradnju i uspjeh učenika u učenju i vladanju (uvesti vršnjačku podršku i međusobno ocjenjivanje učenika u svakodnevnu praksu, voditi računa o rasporedu sjedenja učenika, uključivanju učenika u nsatavne i vannastavne aktivnosti, ujednačiti kriterije ocjenjivanja)

3.     Individualizacija nastave za svakog učenika u skladu sa njegovim jakim i slabim stranama kao uslov za njegov svestran razvoj (obezbjediti prostor za individualan rad s učenicima, fizički prilagoditi prostor za sve učenike, na početku školovanja organizovati roditeljske sastanke s ciljem informisanja roditelja o pružanju različitih vrsti podrške učenicima kojima je potrebna dodatna pomoć, sprovesti inicijalno testiranje učenika prvih razreda s ciljem otkrivanja učenika koji trebaju podršku u radu, kao i zbog otkrivanja jakih strana svakog učenika)

 

 

NAŠE JAKE STRANE SU:

 

-         stručan i edukovan kadar

-         stogodišnja tradicija postojanja škole koja je iznjedrila brojne generacije uspješnih frizera, krojača, obućara i drugih zanimanja i stručnih zvanja a za kojim i danas postoji potreba školovanja i obrazovanja;

-         škola više decenija obrazuje učenike sa različitim teškoćama u razvoju, tako da su svi profesori obučeni za rad i imaju višegodišnje iskustvo u radu s djecom  sa poteškoćama a takođe i učenici su pripremljeni i upoznati kako olakšati i pomoći učeniku s poteškoćama da se prilagodi na novu sredinu

-         u školi je dobra radna atmosfera. Profesori međusobno dobro sarađuju u cilju davanje potrebne podrške i pomoći učenicima.

-         škola ima uposlenog defektologa, tako da je učenicima obezbijeđena organizovana dodatna pomoć pri učenju i učešću u nastavi

-         nastava u školi je dobro organizovana, ako uzmemo u obzir činjenicu postojanja dviju po profilu različitih škola u istoj zgradi kao i ograničenost u korištenju prostora za rad ( 8 učionica)

-         škola je otvorena za saradnju s drugim institucijama. Značajna saradnja ostvarena je s lokalnim udruženjima, privatnim subjektima, javnim ustanovama, društvenim subjektima

-         učenici naše škole, u odabranim strukovnim zanimanjima,  pokazuju značajan uspjeh na brojnim takmičenjima na gradskom, kantonalnom, državnom i međunarodnom nivou

 

 

 

NAŠE SLABE STRANE

-          izvjestan je nedostatak materijalnih sredstava kako bi se škola bolje opremila. Škola nije na zadovoljavajući način opremljena nužnim nastavnim sredstvima, kako u učionicama, tako i u kabinetima. Nedostaju potrošni materijali, opremljeni kabineti i radionice za praktičnu nastavu, toaleti, računari, pristup internetu, veći broj učionica i sl.

-         nedostatak fiskulturne sale zbog čega su učenici oštećeni u pogledu normalnog fizičkog rasta i razvoja adolescenta,

-         biblioteka posjeduje nezadovoljavajući knjižni fond (stručna literatura, lektire, knjige i časopisi)

-         loše predznanje učenika koji dolaze iz osnovnih škola koje uveliko otežava  i usporava realizaciju NPP pojedinih predmeta

-         Nedostatak adekvatnog prostora za individualan rad s učenicima

-         Nedovoljna uključenost učenika pri vrednovanju učeničkog znanja

-         nodovoljna međusobna podrška učenika pri savladavanju nastavnog gradiva

-         otežano uočavanje učenika sa poteškoćama u učenju zbog nepotpune ili neadekvatne dokumentacije koja ih prati iz osnovne škole

 

RESURSI ŠKOLE

 

Ljudski resursi

 

-         učenici

-         roditelji

-         nastavnici, osoblje, menadžment

 

Financijski resursi

 

 

-         donacije/sponzorstva

 

Prostorni resursi

-         stanje školskog objekta i njegov prostor ne odgovara zahtjevima savremenog školstva

 

Materijalno-tehnički resursi

 

 

-         računari, nastavna sredstva

 

 

 

 

 

 

 

LOKALNA ZAJEDNICA

 

Mogućnosti

 

Potencijalni rizici

 

Škola radi na unapređenju odgoja i obrazovanja učenika u cilju da svoja znanja, vještine i sposobnosti razvijaju, te integrišu u jedinstvenu cjelinu, čime postaju kompletnija i funkcionalnija bića od koristi široj društvenoj zajednici. Privredni subjekti sa područja TK, razne javne ustanove, vladine i nevladine organizacije su partneri školi pri realizaciji ovih važnih zadataka.

Potrebna je:

-         bolja saradnja sa Biroom za zapošljavanje

-         intenzivnija saradnja sa Gradskom upravom Grada Tuzla

-         kontinuirana saradnja sa Udruženjem obrtnika Grada Tuzla, kao i privrednim subjektima sa područja TK

Na području TK egzistiraju još 32 srednje škole, koje dodatnu materijalnu podršku obezbjeđuju na isti ili sličan način od  lokalne zajednice. To može biti razlog neobezbijeđivanja dovoljne podrške našoj školi.

 

Grupa za razvoja Grada Tuzla

 

Neprepoznavanje prioriteta naše škole od strane lokalne zajednice.

 

Konkurisanje kod donatora za školske projekte

Nedovoljan broj poziva za projekte u loklanoj zajednici koji nude školama veća finansijska sredstva za ulaganje u prioritete koji su važni za školu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.         VIZIJA RAZVOJA NAŠE ŠKOLE

 

Škola koja vodi računa o jakim i slabim stranama učenika, koja ravnomjerno razvija i obrazovne i odgojne komponente, te je usmjerena ka usvajanju znanja i sticanju primjenjivih vještina.

 

3.3.         MISIJA RAZVOJA

Škola je usmjerena ka stvaranju okruženja u kojem učenik može razviti sve dimenzije svoje ličnosti (intelektualnu, fizičku, socijalnu, moralnu i estetsku).

Pored toga što se odgojno-obrazovnim djelovanjem na učenike teži da usvoje potrebna znanja i steknu primjenjive vještine, škola kod učenika razvija sklonost timskom radu, permanentnom obrazovanju i usavršavanju i promovisanju opštecivilizacijskih vrijednosti kao što su tolerancija, poštovanje ljudskih prava i djelovanje na demokratskim princima.

Kvalitet redovne nastave održavamo na najvišem nivou uz stalna stručna usavršavanja nastavnika, kako na nivou škole tako i na nivou relevantnih institucija, da bi učenici stekli primjenjiva znanja i vještine i da bi na taj način bili pripremljeni za život. Razvojem partnerstva sa svim akterima odgojno obrazovnog procesa i lokalne zajednice radimo na poboljšanju kvaliteta i efekata nastavnog procesa.

Unapređujemo nastavni proces, poboljšavamo međusobne odnose, a sve sa ciljem da škola bude otvorena, interaktivna, savremena. Obogaćujemo školski život pokretanjem novih aktivnosti i obogaćivanjem već tradicionalnih (humanitarne akcije, školski list, novinarska sekcija, stručne i dr. sekcije). Organizujemo kontinuiranu saradnju sa različitim kulturnim i obrazovnim institucijama, posebno sa muzejima, pozorištima, likovnim galerijama i drugim ustanovama u cilju promovisanja kulturnih vrijednosti.

 

 

 

 

 


4.PLAN AKTIVNOSTI ZA RAZVOJ ŠKOLE

(TABELARNI PREGLED NAVEDENIH PRIORITETA PO DIMENZIJAMA I OBLASTIMA INDEKSA INKLZIVNOSTI)

Prioritetne oblasti

Oblasti koje moramo unaprijediti u dimenzijama:

1.      Kultura

2.      Politika

3.      Praksa

Ciljevi

Koje ciljeve želimo ostvariti u svakoj od oblasti

specifično, mjerljivo, relevantno, vremenski definisano i ostvarivo

Metode i aktivnosti

Šta ćemo poduzeti kako bi ostvarili ciljeve?

Koji je najbrži, najbolji, najefikasniji način?

Neophodni resursi

(finansijski, ljudski, organizacijski)

Kako to ostvariti sa najmanje mogućih troškova?

Koje organizacijske pomake treba učiniti?

Koje neiskorištene resurse možemo iskoristiti?

Vremenski okvir

Realna procjena vremena koje je potrebno da bi se došlo do cilja.

Kako ciljeve ostvariti što brže?

Nadležna/odgovorna osoba

Ko preuzima odgovornost za cijeli postupak?

Ko pruža podršku?

Mjerljivi pokazatelji ostvarivanja ciljeva

Kako znamo da smo ostvarili ciljeve?

Kako to možemo dokazati?

 

INKLUZIVNA KULTURA

A.1 Izgradnja zajednice

Opšti cilj: Podsticanje i razvijanje demokratskog duha, osjećanja pripadnosti kolektivu i pozitivnog stava učenika prema školi

 

 

Povećati učešće učenika pri odlučivanju o važnim pitanjima školskog života

 

Iz svakog odjeljenja delegirati po dva učenika  u Vijeće učenika škole (jedan učenik sa postignutim dobrim rezultatima i jedan sa slabijim uspjehom) koji će aktivno učestvovati u radu

Delegirati učenike u rad nastavničkog i odjeljenskih vijeća  kako bi pratili rezultate u učenju, vladanju i izostajanju na nivou škole, te drugim važnim pitanjima školskog života

Vijeće učenika

Odjeljenska vijeća

Nastavničko vijeće

 

Na početku svake školske godine

 

Razrednici

Direktor

Pedagog

Predsjednik Vijeća učenika

Rukovodioci Odjeljenskih vijeća

Predavanja, prezentacije i radionice za učenike koji će rezultirati boljom informisanosću učenika o radu i aktivnostima škole (evidencija, spiskovi, zapisnici)

 

 

Uvesti vršnjačku podršku pri učenju i vladanju na nivou cijele škole

Priprema tema i radionica za efikasno učenje i postizanje boljih rezultata

Organizovati rad u manjim grupama učenika koji imaju teškoće u savladavanju gradiva (rad će voditi nadareni učenici uz pomoć predmetnih profesora)

Učenici

 

Razrednici

 

Nastavnici

Kontinuirano praćenje

(svaka 3 mjeseca)

Razrednici

Predmetni nastavnici

Učenici

Bolji rezultati u učenju, vladanju i smanjenje izostajanja sa nastave

(Zapisnici sa sjednica Odjeljenskih i Nastavničkih vijeća)

 

 

A.2 Uspostavljanje inkluzivnih vrijednosti

Opšti cilj: Jednako uvažavanje i promicanje znanja, vještina i navika

 

 

Ukazati učenicima na njihove mogućnosti i važnost rada pri ostvarivanju željenog uspjeha, uz pružanje podrške od strane nastavnog osoblja

 

Podsticati učenike na dijalog i razmjenu mišljenja i iskustava sa učenicima različitih struka u okviru škole sa ciljem motivacije za intenzivniji rad

Kroz primjere učenika koji su završili obrazovanje u našoj školi (poznati frizeri, dizajneri, profesori, ekonomisti, dr.veterine, novinari, univerzitetsi profesori itd.) ukazati na krajnje rezultate većeg angažovanja u toku školovanja

Učenici različitih zanimanja  koji su završili obrazovanje u našoj školi

 

Firme koje se bave djelatnostima u kojima učenici mogu raditi

 

Dva puta u toku školske godine

 

(septembar/oktobar,

januar/februar)

Razvojni tim

 

Vijeće roditelja

 

Predmetni nastavnici

 

Bolja motivisanost za rad radi boljeg uspjeha u učenju (Dnevnik rada)

 

Više informacija o mogućnosti zapošljavanja

 

 

Intenzivirati rad sa roditeljima, informisati roditelje o različitostima među učenicima, njihovim potrebama, te prihvaćenosti u zajednici

Za roditelje organizovati radionice i predavanja o strukturi učenika po različitim kriterijima (uspjeh iz osnovne škole, socijalni status, porodične prilike, bolest, tjelesni nedostaci itd) i traženju načina da se te razlike uklone ili eventualno ublaže

Lokalna zajednica kao eventualna pomoć u smanjenju  ili uklanjanju razlika među učenicima

Kontinuirano praćenje

Razrednici

Direktor

Pedagog

Defektolog

Prihvatanje različitosti i kod učenika i kod roditelja, fotografije sa radionica, redovno prisustvo radionicama, roditeljskim sastancima, aktivnostima koje organizuje škola

 

INKLUZIVNA POLITIKA

B.1 Razvijanje škole za sve

 

 

Organizovati odjeljenje i rad u njemu vodeći računa o mogućnostima i potencijalima svakog učenika

Uvesti vršnjačku podršku u svakodnevnu praksu, vodeći računa o jakim i slabim stranama svakog učenika, stvarajući pri tome ugodnu i poticajnu radnu atmosferu

Ljudski resursi - učenici

Kontinuiran proces

Razrednici

Poboljšan uspjeh u učenju i radu (podaci sa polugodišta i na kraju školske godine)

Veći broj učenika koji pružaju vršnjačku podršku

 

Fizički prilagoditi školski prostor za učenike sa poteškoćama u razvoju

Obezbjediti sredstva za adaptaciju postojećeg prostora (za individualan rad s učenicima) i nabavku pomagala i didaktičkih sredstava

Defektolog, pegagog, te direktor škole će aplicirati na projekte organizacija koje se bave podrškom učenicima s posebnim potrebama u obrazovanju

2 godine

Direktor

Defektolog

Prijedlog projekta

Aplikacija na poziv

Uređen prostor za rad

 

Užoj i široj lokalnoj zajednici predstaviti  školsku politiku

Škola za sve učenike

Osmisliti prezentaciju koja ističe našu politiku, te javno je predstavljati učenicima, roditeljima, lokalnoj zajednici,  putem sajta (redovno ga azurirati)

Isticati uspjehe naših učenika, organizovati susrete i razmjenu iskustava sadašnjih i bivših uspješnih učenika naše škole

Saradnja skole sa ustanovama lokalne zajednice

Izrada kratkog promotivnog filma o skoli i ucesce ucenika u internet prezentaciji skole.

Objavljivanje i prosljeđivanje informacija, uređivanje sajta

Podjela zaduzenja clanova za odrzavanje web sajta

Informisanje javnosti o aktivnostima skole putem medija.

Gostovanja ucenika u drugim skolama i obratno.

Izraditi plan aktivnosti  koji ce adekvatno predstaviti skolu.

Organizovati posjete ustanovama lokalne zajednice.

Organizacija i realizacija aktivnosti međusobne saradnje  skola.

Ljudski resursi.

Razvojni tim, nastavnici,

učenici

Kontinuiran proces

Razvojni tim

Dokumentacija, slike, uređen web site škole, objavljeni članci i izvještaji medija o aktivnostima

 

Broj realizovanih prezentacija

 

Plan i program aktivnosti

 

Novi učenici se brzo i lako adaptiraju na novu školsku sredinu

Izrada plana i programa aktivnosti „Dobro došao novi učeniče“ za učenike koji prvi put upisuju našu školu Upoznavanje roditelja o planiranim aktivnostima  Druženje „starih“ i „novih“ učenika kroz rad vananstavnih aktivnosti s ciljem upoznavanja nove sredine.

Upoznavanje novih učenika i roditelja sa osobljem škole i Kućnim redom kroz radionice i prezentacije

 

Ljudski resursi

(razrednici, pedagog, nastavnici, učenici)

 

Svake školske godine

Razrednici

Pedagog

Realizovano najmanje pet   zajedničkih kreativnih radionica „starih“ i „novih“ učenika svake školske godine

Realizovano najmanje dvije prezentacije za roditelje o školi i Kućnom redu za svaku školsku godinu

Najmanje 70% novih učenika i njihovih roditelja sudjelovalo u planiranim aktivnostima i upoznato sa Kućnim redom

Evidencija rada o realizovanim aktivnostima, slike

 

 

 

INKLUZIVNA PRAKSA

C.1 Organiziranje učenja

 

 

Veća odgovornost učenika prema radu

Aktivno učešće učenika u procesu ocjenjivanja znanja

 

U nastavnu praksu uvesti tehniku međusobnog ocjenjivanja učenika

Usaglasiti kriterije ocjenjivanja profesora po nastavnim predmetima

Upoznati učenike sa tehnikama i načinima ocjenjivanja, kriterijima vrednovanja učeničkog rada (putem radionica)

Nakon uvodnih uputa (do 3 mjeseca), aktivnost se odvija kontinuirano

Predmetni nastavnici

 

Bolja organizacija rada u odjeljenju

5 organizovanih  (koncepti, spiskovi, fotografije)

Ujednačeni kriteriji razrađeni na stručnim aktivima

(zapisnici stručnih aktiva, testovi znanja)

 

Poštivanje  Pravila ponašanja u školi

 

Kroz Vijeće učenika animirati predstavnike koji će aktivno učestvovati u kreiranju Pravila ponašanja

Radionice za učenike na temu Pravila ponašanja u školi koje će oranizovati i realizovati Vijeće učenika

 

Učenici, nastavnici

Izrada kodeksa kojim se propisuju etička načela i principi, te pravila ponašanja kojih se trebaju pridržavati učenici u međusobnim odnosima, u odnosu prema nastavnicima i drugim osobama s kojima ostvaruju kontakt u Školi, a u skladu s dostojanstvom i ugledom Škole

Na početku svake školske godine, u roku od mjesec dana

Pedagog

Predsjednik Vijeća učenika

Izrađen i dostupan Pravilnik o ponašanju u školi

 

Redovno pohađanje nastave

Obezbijediti sredstva za prijevoz učenika koji se nalaze u stanju socijalne potrebe

Uputiti molbe za donaciju privatnim i pravnim licima sa područja TK, naročito prevoznicima

Finansijski resursi, Roditelji i nastavno osoblje

4 mjeseca, kontinuirano svake školske godine

Predsjednik Razvojnog tima, Vijeće roditelja

Dokumentacija sprovedenog projekta i potpisan ugovor sa prijevoznicima o finansiranju učenika

Broj izvedenih radionica, sastanaka i rezultati evaluacije

Zapisnici sa održanih sastanaka

 

 

C.2 Mobiliziranje resursa

 

 

Poboljšanje kvaliteta nastave kroz korištenje multimedijalne opreme pri savladavanju gradiva

 

Opremanje kabineta u cilju poboljšanja nastavnog procesa

Edukacija nastavnika, učenika i roditelja o korištenju multimedijalne opreme u obrazovne svrhe (radionice)

 

Izrada projekta u cilju nabavljanja didaktičkih tehničkih sredstava

Slanje projekta na razne konkurse, donacije

Škola raspolaže potrebnim ljudskim resursima, u realizaciju radionica uključiti i naše učenike

 

2 godine

 

 Pedagog, defektolog, bibliotekar uz podršku razrednika

Projektna dokumentacija i nabavljena sredstva

Bolji rezultati u uspjehu učenika

Veća motivisanost za rad, koja rezultira pozitivnom radnom disciplinom

Smanjen broj neopravdanih izostanaka

 

 

Veći broj novih naslova u školskoj biblioteci

Obezbijediti nove naslove i udžbenike putem donacija, te novu opremu

Putem Vijeća učenika i Vijeća roditelja uputiti dopise privatnim i pravnim licima, te javnim ustanovama

1 godina

Biblitekar, predsjednici Aktiva

Razvojni tim

Veći broj naslova u biblioteci

 

Koordinator u ime škole: Mirna Torbarac

Direktor: Izeta  Ikanović; dipl.ing.